​LAATU OSANA TOIMINTAAMME

 Jyväskylän Autotarvike-konsernin laatupolitiikka

”Jyväskylän Autotarvike-konserni tuottaa kustannustehokkaasti palveluja huomioiden kuluttajien, päämiehen, omistajien ja yhteiskunnan tarpeet ja vaatimukset. Toiminnan perustana ovat kannattava liiketoiminta, henkilöstön ammattitaidon ja työtyytyväisyyden kehittäminen sekä asiakastyytyväisyyden jatkuva parantaminen kaikilla tasoilla ympäristöasiat ja työturvallisuus huomioon ottaen. Asiakaslähtöisellä toiminnalla ja soveltaen ISO 9001–laadunvarmistusstandardin mukaista laatujärjestelmää varmistamme, että tuotteemme ja toimintamme vastaavat sidosryhmien tarpeita.”

Toimintaamme ohjaavat arvot

Toiminnassa noudatamme seuraavia perusarvoja:

• Ihmisten arvostaminen, asiakastyytyväisyys
• Yhteistyö
• Toiminnan selkeys
• Kannustavuus ja tuloksellisuus
• Henkilöstön ammattitaito - tieto työkaluna

Laatu osana toimintaamme

Laadulla tarkoitetaan kaikkia tuotteen (tavaran tai palvelun) piirteitä tai ominaisuuksia, joilla tuote täyttää asiakkaan tarpeet ja odotukset. Kun tuote on korkealaatuinen, asiakkaat ovat tyytyväisiä ja asiakassuhteet pitkäaikaisia. Näin ollen laatu tuo yritykselle kannattavuutta ja kasvumahdollisuuksia. Laatu luo myös yrityksen imagoa.

Laadunhallinta on kiinteä osa johtamista ja yrityksemme päivittäistä toimintakulttuuria. Yrityksen laadunhallinnan ohjeistus on kirjattu Jyväskylän Autotarvike-konsernin laatukäsikirjaan.

Vuosittain tehtävässä laatukatselmuksessa arvioidaan yrityksemme laatujärjestelmän toimivuutta ja vaikuttavuutta. Arviointi perustuu mm. yrityksen laatuohjelmassa kuvattujen laatumittareiden, asiakaspalautteiden, asiakastyytyväisyysmittausten ja sisäisten tarkastusten tuloksiin ja tavoitetasojen vertailuun huomioon ottaen toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset.

Lisäksi arvioinnin perustana ovat päämiehen (maahantuojan) suorittama vuosittainen liikeauditointi ja käytössämme olevaan AKL-Laatuohjelmaan kuuluva katselmus sekä keskustelut henkilökunnan kanssa.

AKL-Laatuohjelma

AKL-Laatuohjelma on Autoalan Keskusliitto ry:n kehittämä kuvaus hyvistä kauppa- ja korjaamotavoista ja niiden mukaiseen toteutukseen ohjaava palvelukokonaisuus. Ohjelman toteutus takaa työn laadun sekä palvelun paranemisen yrityksen toiminnan kaikilla osa-alueilla. Ohjelman avulla AKL tukee jäsenyritystensä toimintaa ja samalla lisää autoalan nauttimaa arvostusta ja luottamusta. Ohjelman tavoitteena on asiakkaiden palvelun laadun varmistaminen ja jatkuva parantaminen sekä mahdollisimman korkea asiakastyytyväisyys.